TOPlist VÁPENOPÍSKOVÁ CIHLA | HA-MA.cz

+420 777 892 204Volejte

Pište na: info@ha-ma.cz

VÁPENOPÍSKOVÁ CIHLA

tvárnice

VÁPENOPÍSKOVÉ CIHELNÉ BLOKY

Vápenopískové cihelné bloky nejsou mezi stavebníky tolik známým materiálem pro svislé konstrukce domu. Tento materiál si v tomto článku představíme z hlediska historie, vlastností, způsobu výroby a seznámíme Vás se způsobem zdění a častých nedostatků při provádění.

Krátce z historie:
Výrobní postup, kterým se Vápenopískové cihly vyrábějí, byl patentován v Německu v roce 1880. V roce 1894 pak propukla průmyslová výroba těchto tvárnic, které jsou pro svou velkou pevnost a tvrdost nazývané „bílý kámen“. První vápenopískové cihelny vznikly na českém území v roce 1910. První stavby u nás se z tohoto materiálu realizovali již na počátku 19. století, avšak největšího využití měly tyto tvárnice v období mezi světovými válkami. V současné době, je zaznamenán nárůst používání tohoto „bílého kamene“ na našem území.

Vlastnosti a kvalita:

Z hlediska vlastnosti a kvality stavebního materiálu je nutné porovnat vápenopískovou cihlu v pevnosti v tlaku, objemovou hmotnost, rozměrovou toleranci jednotlivých prvků a mrazuvzdornost.

Pevnost cihel v tlaku je statistická veličina pro rozpoznávání zatížitelnosti zdiva. Udává se v N/mm2. Vápenopískové zdící prvky se dodávají převážně v třídách 10, 15, 20 a 25 N/mm2.

Objemová hmotnost je veličina, která se udává v kg/m³ a vystihuje hmotnost bloku na jednotku objemu. Vápenopískové cihly se dodávají v třídách objemové hmotnosti (TOH) 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 a 2,2. Jednotlivé hodnoty objemových hmotností jednotlivých prvků nesmějí překročit reps. podkročit mezní hodnoty jednotlivých tříd o více než 100 kg/m³.

Rozměrová tolerance jednotlivých prvků je dána v závislosti na druhu malty (tenkovrstvá, normální), na jejímž základě jsou stanoveny požadavky na rozměrové tolerance jednotlivých prvků. Vápenopískové prvky jsou díky technologii výroby lisováním rozměrově velmi přesné a stálé. Tolerance na přesnost je +- 2 mm.

Mrazuvzdornost

Vápenopískové prvky, které budou vystaveny povětrnostním vlivům a především mrazu vykazují prokazatelnou mrazuvzdornost 50 zmrazovacích cyklů.

Oblast použití

Hlavní výhodou výstavby za použití systému vápenopískových cihel je výrazná úspora obestavěného prostoru a to v rozsahu 5 – 10 % oproti klasickým zděným aplikacím, které používají širší konstrukce.

Další výhodou je rychlý způsob výstavby. Celý půdorys se zdí strojně vč. Nosných příček. Použito je více mini jeřábů na celé podlaží. Osadí filigránové stropy, zalije se betonová deska a poté se pokračuje s dalším podlažím. Rychlost výstavby je pak opravdu vysoká, nepoužívá se žádné lešení, žádná staveništní doprava nenosných příček, strojní zdění 4x rychlejší než ruční, jedno v jaké tloušťce zdiva.

Vápenopískové zdivo je možné používat na nosné i nenosné zdivo ke stavbě u vnitřních, venkovních i sklepních stěn. Zdivo z vápenopískových prvků je všestranně použitelné a vyhovuje optickým, statickým a stavebně fyzikálním nárokům.

Pro vnější zdivo splňuje vápenopísková cihla statické, protihlukové, tepelně izolační a protipožární vlastnosti. Jsou také odolné proti větru, rozdílným teplotám a přívalovým dešťům. Uchovávání tepla zaručuje letní i zimní tepelnou ochranu.  Pro zvýšení kvalit vnějšího zdiva je možné zhotovit zateplovací systém. Zdivo v suterénu zaručuje předpoklady dlouhodobé izolace a hospodárné provedení.

Výroba

Vápenopísková cihla je přírodní stavební materiál. Skládají se z křemičitého písku, nehašeného vápna a vody. Po smíchání a vyzrání směsi dochází ke slisování do konečného požadovaného tvaru a následnému vytvrzení surových produktů v autoklávu působením vysokého tlaku vodní páry a teploty ca. 200°C. Celý výrobní proces je ekologicky velmi šetrný, netrvá déle než 36 hodin, nevznikají při něm žádné odpady a je energeticky nenáročný. Právě fáze slisování a následného vytvrzení v autoklávu dávají vápenopískovým blokům vysokou pevnost v tlaku (až 30 MPa) a objemovou hmotnost (až 2.200 kg/m3), které rozhodujícím způsobem ovlivňují jejich další stavebně-fyzikální vlastnosti. Jelikož cihla potřebuje velké množství písku, staví si výrobci závody u těžařských ploch.  V případě skončení životnosti se materiál recykluje a to jako:

 • přísada ve výrobě nových vápenopískových výrobků
 • jako přísada do betonových stavebních dílů (pouze jako směs s kamenivem)
 • v silničním stavitelství

Stavebně fyzikální vlastnosti

Tepelná ochrana

Vápenopískové cihly dokážou odebírat nadbytečné teplo uvnitř místnosti a ukládat jej. Touto vlastnosti zpříjemňují klima v obývané místnosti.

Akustika

Z přiloženého obrázku vyplývá, jaká tloušťka je potřebná k zamezení hluku dle dB.

 

Požární ochrana

Zdivo dle letitého zkoumání velikou protipožární odolnost. Vápenopísková cihla je nehořlavý materiál.

Statika

Základní tloušťka nosné konstrukce se pro menší objekty rodinných domů, nebo menších bytových domů používá tloušťka stěny 17,5 cm. V této struktuře je možné postavit v obvyklé občanské výstavbě cca 3-4 podlaží.

U větších objektů, např. administrativní budovy, vyšší obytné budovy apod. se používají stěny s tloušťkou 24 cm.

Výrobce nabízí různé formáty cihel tak, aby byly vyhovující různým statickým zatížením stavby.

Ochrana proti elektromagnetickému a radioaktivnímu záření

Vápenopískový materiál je efektivní při stínění elektromagnetického a rentgenového záření.

Dle výzkumů dochází k utlumení elektromagnetických vln. Použitím dalších přísad (např. magnetitu) je možné záření procházející stěnou dále zredukovat. Není to jen ochrana lidí před zářením, radary, ale jedná se také o ochranu např. lékařských přístrojů, ochrana dat na elektromagnetických discích, ochrana budov proti odposlouchávání apod. Celkově se jedná o ochranu před elektrosmogem. Dalším možným využitím je ochrana proti rentgenovému záření.

Neprůstřelnost

Vápenopísková příčka tloušťka. 150 mm byla testována na neprůstřelnost různými typy zbraní. V rámci běžného testování ve stavebnictví nebyla prostřelena ani nejtěžším kalibrem.

Technologie zdění

U vrstvené konstrukce z vápenopískových cihel není nezbytné přihlížet na rozdílné tepelné atributy malty. Tepelně-izolační funkce včetně vyloučení tepelných mostů je řešena izolačním materiálem, tj. zateplením.

Vápenopískové kvádry nebo cihly mají díky specifické výrobní technologii velmi přesné rozměry. Díky tomu je lze použít pro technologii tenkovrstvého zdění. Výhodou tenkovrstvého zdění je především významná úspora malty, a tedy i nižší náklady. V případě použití velkoformátových bloků zděných za pomoci minijeřábů je také značná úspora času.

První zakládací řada musí být vždy uložena do maltového lože, a to jak při maltovém, tak při tenkovrstvém zdění. Podklad pro zdění zdi by měl být rovný. Nejprve se osadí cihly v rozích stěn. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. Do čerstvé malty se pak položí cihly podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly ve styčné spáře. Poloha cihel se koriguje podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel a proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení stáhněte zednickou lžící. Svislé spáry u prvků se systémem pero – drážka se nemaltují. Zdění následujících vrstev se provádí stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je 125 mm ve směru délky stěny a v modulu 250 mm. Pro dozdívání rohů, ukončení zdiva, napojení stěn apod., lze použít cihly menšího formátu.

Časté nedostatky při řešení

Na rozdíl od jednoplášťových konstrukcí, kde je kvalita práce zedníků z hlediska tepelně-technických vlastností obvodových stěn i statických zcela zásadní, je u vícevrstvých konstrukcí kvalita zdění důležitá především ve vztahu ke statice a rovinnosti stěn, jelikož tepelný odpor zdiva se řeší až dodatečnou tepelnou izolací. Případné nedostatky ve vazbě zdiva jsou proto snadno viditelné. Kvalita provádění tepelné izolace objektu odpovídá běžným technologickým postupům. Případné nedostatky se mohou týkat špatně sesazených izolačních desek, jejich napojování, svázání či celkového postupu montáže. Ale i tyto chyby lze u vícevrstvých zdicích systémů snadno odhalit a před aplikací fasádních stěrek opravit.

Proč vápenopísková cihla?

 • Zisk 10% užitné plochy díky štíhlým konstrukcím (pro rodinné domy nejčastější tloušťka stěny 17,5 cm)
 • Vysoká únosnost zdiva (až 25 MPa)
 • Rychlost výstavby
 • Ideální materiál pro nízkoenergetické a pasivní domy
 • Výborné akustické vlastnosti
 • Protipožární odolnost
 • Vícepodlažní stěnový systém
 • Ideální pro nízkoenergetické stavby
 • Výborné tepelně-akumulační vlastnosti (objekt nevychladne)
 • Možnost vedení elektroinstalací ve svislých kanálcích ve zdivu
 • Interní zdravé mikroklima (vápenopísková cihla přijímá vzdušnou vlhkost a opět ji uvolňuje do místností, zajišťuje stabilní mikroklima)
 • Ekologický materiál
 • Ochrana proti elektrosmogu

Zajímavé ceny (při tl. 17,5 cm již 608,- Kč/m2, ceníková cena bez slev, bez zateplení)