SLOVNÍČEK POJMŮ

A B Č D E F H K L M N O P R S Š T Ú U V Z Ž

A

Absolutní vlhkost vzduchu

Skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.

Absorpce

Přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.

Akumulace tepla

Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.

Architektonická studie

Není stavebním plánem v pravém smyslu, ale základním konceptem, který obsahuje především půdorys se základními rozměry s popisem místností a pohledy. Návrh je tím lepší, čím přesněji je nakreslen.

Architektura

Všechna stavební umění, která formují nebo vytvářejí urbanizovaný prostor. Dělí se podle účelu a funkce, stylu (slohu) dále podle typu materiálu, techniky. Utváří kulturní krajinu a životní prostředí.

Arkýř

Předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.

Atika

Stěna nad střešní rovinou.

Autorizovaná osoba (autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě)

Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.

B

Balkónové dveře

Zasklené dveře s profily, které jsou podobné oknům.

Bednění

Používá se k tomu, aby se čerstvě nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne.

Beton

Směs cementu, vody a kameniva, ze které vznikne „umělý kámen“. Existují různé druhy betonů, které se liší objemovou hmotností, pevností, dobou tvrdnutí, výrobou, vyztužením a uložením.

Betonové prefabrikáty

Prefabrikáty z prostého betonu nebo železobetonu: garáže, schodištní stupně, překlady nad okny a dveřmi, chodníkové dlaždice a mnohé jiné.

Bezbariérové stavby

Splňují soubor předpisů, které zohledňují požadavky na užívání stavby osobami tělesně postiženými nebo i závislými na invalidní vozík: přizpůsobené šířky komunikačních zón a dveří, schodiště opatřená zdvihovými plošinami, vypínače, kliky, madla v úrovni dosahu z invalidního vozíku, opěrná a pomocná madla, bezbariérové sprchy, atd.

Bezpečnostní sklo

Sklo se neroztříští, ale rozpadne se na tupé částečky nebo jen praskne.

Bleskosvod

Doporučuje se u domů v exponované poloze nebo u stavebních prvků, které jsou zvláště vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivní kovová balkónová zábradlí apod.). Uzemnění lze realizovat prstencovým vedením kolem domu nebo hloubkovým zemničem.

Bojler

Zásobník vody, v němž je ohříváno větší množství vody, které si po delší dobu udržuje svou teplotu.

Bungalov (bungalovy, bungalow)

Klasický bungalov má jediné podlaží na jedné výškové úrovni. Dispozičně obsahuje standardní místnosti obytného domu (jídelnu, kuchyň, ložnice, koupelny aj.).

Č

Časový plán stavby

Časový plán výstavby je např. sloupcový diagram, v němž jsou přehledně zaznamenány jednotlivé termíny provádění různorodých dodavatelských prací.

Čerpací zařízení na odpadní vody

Osazuje se tam, kde odpadní vody nemohou přirozeným spádem odtékat do kanalizace.

D

Decibel

Bel je jednotka hladiny akustického tlaku. V praxi se většinou udává hladina akustického tlaku v desetinách belu. Nezohledňuje citlivost lidského sluchu v závislosti na frekvenci.

Difuze vodní páry

Migrace vodních par ve stavebních prvcích způsobená poklesem tlaku vodní páry.

Difuzní odpor

Závisí na tloušťce těsnicí vrstvy (parotěsná zábrana, vrstva tlumící prostup vodních par) a koeficientu difuzního odporu.

Dilatační spára

Spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.

DIN

Zkratka Německého institutu pro normalizaci, registrovaný spolek (Deutsches Institut für Normung e. V.).

Disperzní barvy

Vodou ředitelné nátěrové látky. Jejich film po zaschnutí vykazuje pevnost lakových nátěrů.

Dlaždice

Existují v mnoha velikostech, barvách a jsou rozdílné kvality. Dělí se do čtyř tříd namáhání.

Dlaždicový kříž

Kříže z plastu zabezpečuji stejnoměrný odstup mezi položenými dlaždicemi. Dlaždicové kříže se nasouvají na rohy dlaždic.

Dokončovací práce

Po dokončení hrubé stavby následují dokončovací práce, které zahrnují omítky, zhotovení podlah, všechny instalace, okna, dveře, atd.

Domy na klíč (dům na klíč, stavba na klíč)

Dům na klíč znamená, že se zákazník v okamžiku předání hotové stavby může do nového domu ihned nastěhovat.

Drážkové těsnění

Těsnění vytvořené geometrickým tvarem do sebe zapadajících osazovacích rámů a rámů křídel.

Drenáž

Odvodňuje stavební pozemek, jestliže se v zemině shromažďuje svahová, povrchová nebo spodní voda.

Dřevěné obložení, dřevěný obklad

Stěny a stropy mohou být místo omítky nebo tapet opláštěny dřevem.

Dřevo

Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo vzniká v rostlinách z meristémových buněk. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie.

Dřevostavba (dřevostavby)

Dřevostavba je stavební dílo, jehož nosnou konstrukci tvoří především dřevěné prvky, případně v kombinaci s prvky na jeho bázi. Dřevostavba je ekologicky přínosným způsobem stavění, jednak použitím dřeva, jednak významným šetřením energií pro vytápění.

Dřevotřísková deska (DTD)

Deska z dřevěných třísek, které jsou slisovány do desky.

Dům bytový

Stavba určená pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Tj. bytovým domem je stavba určená pro bydlení, v níž obytná funkce plošně přesahuje 50 %.

Dům rodinný (rodinné domy, rodinný dům)

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Dveřní kování

Všechny prvky dveří, které spojují dveřní křídlo s rámem.

Dveřní křídlo

Volně se kývající nebo posouvající část dveří bez rámu.

Dvojdům

Dispozice domu, který lze začlenit mezi rodinný dům a dům v řadové zástavbě. Rodinný dům tvoří polovinu dvojdomu.

Dvojité zasklení

Sestává ze dvou jednoduchých skleněných tabulí za sebou.

E

Ekologické materiály

Stavební materiály, které neobsahují škodlivé látky, a proto garantují zdravé bydlení.

Elektrický jistič

Vypíná elektrický obvod při vzniku poruchy, aby zamezil vzniku další škody na přístrojích zapojených v el. obvodech.

Elektrický obvod

Elektrické přístroje, svítidla, rádio, televizor a další spotřebiče jsou spojeny do elektrického obvodu, který je uzavřen pojistkami nebo jističi.

F

Francouzské okno

Zasklené dveře s profily, které jsou podobné oknům.

H

Hambalky

Pevné vodorovné spojení párových krokví. Slouží k vyztužení krokvové střechy a tvoří podklad pro stropní konstrukci obytného podkroví.

Horní kleštiny

Umístěné pod vaznicí.

Hranice zástavby

Stavební čára, kterou nelze překročit směrem ven ze staveniště. Směrem dovnitř ji lze posunovat a tvarovat, pokud to není v konkrétním případě omezeno.

Hrubá stavba

Hrubá stavba zahrnuje dodávku a montáž všech obvodových a příčkových stěn, stropních konstrukcí, střešní konstrukce a krytiny. Stavba je zvenčí dokončená – zateplená a omítnutá, obsahuje výplně otvorů – okna a vchodové dveře.

Hřeben

Linie, která je nejvyšším místem budovy. V něm se sbíhají šikmé střešní plochy.

Hřeben střechy

Horní hrana střechy, kde se stýkají většinou dvě střešní plochy.

Hřebenáče

Tvoří horní ukončení střechy.

Hřebenová vaznice

Nejvyšší podélný nosník sedlové střechy, na kterém se stýkají a spojují krokve.

Hydroizolace

Všechna izolační opatření proti vnikající vodě a unikající vodě realizovaná při stavbě.

K

Kachlová kamna

Topí se v nich nejčastěji dřevem, uhlím nebo koksem, ale i plynem nebo topným olejem.

Kanalizace

Odvodnění, odvedení veškeré odpadní vody z domu. Je stanoveno v projektu kanalizace a spadá do stavebního povolení.

Katastr

Úřední označení všech parcel a pozemků určité oblasti.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Tvoří ucelený, průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. V katastru nemovitostí se evidují takové údaje, které zabezpečují jeho vysokou využitelnost. Údaje o druzích pozemků podávají přehled o rozložení půdního fondu v České republice.

Katastrální mapa

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků

Katastrální území

Katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. V katastru nemovitostí je katastrální území označeno šestimístným kódem jednotného statistického číselníku. Veškerá mapová i listinná dokumentace katastru nemovitostí je uspořádána v katastrálních operátech, které jsou založeny samostatně pro každé katastrální území.

Kleštiny

Vodorovné prvky, které vyztužují konstrukci střechy v příčném směru.

Kolaudace

Kolaudaci provede stavební úřad a zahrnuje odborné přezkoumání a schválení stavebních prací.

Kondenzace vodních par

Vlhkost ze vzduchu se sráží na povrchu stavebních částí nebo v nich, jestliže se vzduch ochladí pod teplotu rosného bodu.

Kondenzát

Voda, která se sráží na studeném povrchu.

Konvektor

Otopné těleso z žebrových trubek, které odevzdává teplo do prostoru převážně výměnou vzduchu.

Konzola

Vyčnívající podpěra nosného stavebního prvku, který není jiným způsobem podepřen.

Korek

Výborný izolační materiál, který se získává z kůry korkového dubu.

Krb

Otevřené ohniště s vlastním komínem stavebně přizpůsobené k vytápění místnosti.

Kročejová neprůzvučnost

Vlastnost stropních panelů mezi podlažími, měřená v decibelech. Normová hodnota Ln,w = 68 dB. Čím nižší hodnota, tím lepší útlum.

Krokev

Dřevěný hranol tvořící nosnou strukturu střešní plochy (v šikmině střechy).

Krov

Lidový název pro nosnou konstrukci střechy. U tesařské konstrukce se rozlišuje krokvová, vaznicová a hambalková střecha.

L

Laťování

Jestliže mají být na stěnu nebo strop připevněny sádrokartonové desky, dřevěný obklad, apod.), připevní se nejprve laťování.

Lazurový nátěr

Nekrycí nátěr, kterým prosvítá podklad. Používá se např. k ochraně dřevěných prvků na domech – viditelné části krovu, palubky, atd.

Lehká dělicí příčka

Nenosná stěna, která slouží výlučně k rozdělení dvou prostor.

Lodžie

Ze tří stran uzavřený, zastřešený a takto před větrem a nežádoucími pohledy chráněný prostor.

M

Madlo

Horní část zábradlí, především schodišťového.

Mansardová střecha

Rozšiřuje prostor podkrovních místností. Spodní část její střešní plochy má větší sklon než horní část.

Markýza

Vyklápěcí stříška na ochranu proti slunečnímu záření nebo dešti, tvořena lehkou tyčovou konstrukcí, potaženou textilií odolnou proti povětrnostním vlivům.

N

Nároží

Místo, kde se setkávají šikmé plochy střech ve vnějším úhlu.

Návrh domu

Není stavebním plánem v pravém smyslu, ale základním konceptem, který obsahuje především půdorys se základními rozměry s popisem místností a pohledy. Návrh je tím lepší, čím přesněji je nakreslen.

Nízkoenergetické domy (nízkoenergetický dům)

Nízkoenergetické domy mají díky kvalitní tepelné izolaci výborné tepelně izolační vlastnosti, které snižují spotřebu energií na vytápění.

Nosná konstrukce střechy

Konstrukce, která nese hmotnost střešního pláště i zatížení střechy.

Nosné stěny

Deskovité stavební dílce, většinou namáhané na tlak, které přebírají svislé zatížení, např. zatížení stropů, i vodorovné zatížení, např. zatížení větrem.

Nosníky

Nosné stavební prvky, které přebírají např. zatížení stropu. V některých případech se nazývají také průvlaky.

O

Obytná plocha

Započitatelná podlahová plocha jednotlivých místností, které slouží výhradně k bydlení.

Odevzdávání tepla

Z otopných zařízení se uskutečňuje sáláním a konvekcí.

Odpadní potrubí

Odvádí odpadní vodu z domu do dešťové stoky a kanalizace.

Ochrana proti blesku

Doporučuje se u domů v exponované poloze nebo u stavebních prvků, které jsou zvláště vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivní kovová balkónová zábradlí apod.). Uzemnění lze realizovat prstencovým vedením kolem domu nebo hloubkovým zemničem.

Ochranný profil na odvod dešťové vody

Profil na odvádění vody zabudovaný ve spodní drážce okenního rámu.

Okenní rám

Vsazený rám z plastu nebo dřeva, slouží k osazení okna.

Okenní římsa

K oknu patří vnější a vnitřní římsa, parapet (parapetní deska).

Okna

Umožňují přístup světla a vzduchu do místností. Stavební řád stanovuje, jak velkou plochu oken objekt potřebuje. Nejčastěji má okenní plocha tvořit desetinu půdorysné plochy místnosti.

Ostění

Označení vnitřní plochy otvorů ve stěnách, např. dveřní ostění, okenní ostění.

P

Palubky

Jsou to masivní dřevěná prkna, která musí být suchá, aby se po uložení nedeformovala či nesmršťovala. Používají s k vnitřním obkladům stěn, k vnějším obkladů stěn, nebo také k podbití přesahů střechy.

Parapet

Část stěny mezi podlahou a horní hranou parapetní desky. Výška parapetu je 90 (110) cm.

Parcela

Parcela je obraz pozemku, který je geometricky a polohově určen, zobrazen svislým průmětem hranic v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Parcelace

Dělení pozemku zpravidla pro účely stavební nebo pro jiné účelové využití.

Parotěsná zábrana

Těsnicí vrstva nebo fólie, která zabraňuje průniku vlhkostí do stavebních prvků. Vždy musí být aplikována na teplou stranu, tj. z vnitřní strany stavebního prvku (z místnosti).

Pásky

Šikmé prvky, které vyztužují konstrukci střechy v podélném směru. Zamezují, aby se vazba zastřešení nesklopila při vodorovném zatížení ve směru hřebene střechy.

Pergola

Lehká otevřená zahradní konstrukce, zpravidla jako opora pro popínavé rostliny. Většinou zhotovena ze dřeva.

Podesta

Zvýšená podlahová plocha. Podesta je též vodorovná plošina v místě změny směru schodiště.

Podkroví

Ze stavebněprávního hlediska jde o každé podlaží nad nejvyšším plným podlažím, mající plochu, která se rovná ploše pod ním ležícího podlaží. Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.

Podlahová krytina

Pojem zahrnuje všechno, co se položí nebo nalepí na podklad. Jsou známy různé druhy podlahových krytin: dlažba, korek, linoleum, PVC, koberec, atd.

Podlahová lišta

Zakrývá spáru mezi podlahovou krytinou a stěnou.

Podlahová plocha

Uvádí se celkový součet plošných výměr všech místností, včetně místností tvořících příslušenství bytu.

Podlahová vpusť

Ve sklepních prostorách nebo v koupelnách je voda odváděna podlahovou vpustí přímo do kanalizačního systému. Osvědčené hlavně v bezbariérových bytech.

Podlahová vyrovnávací hmota

Nanáší se k vyrovnání podkladové vrstvy, která má rýhy, malé prohloubeninky nebo je nerovná.

Podlahové topení

Způsob vytápění, při němž se netopí otopným tělesem, ale podlahou. Akumulátorem tepla je vrstva, v níž je uložen stočený topný kabel, trubky.

Pohled

Nárys fasády na stavebních výkresech. Nejčastěji se označuje podle orientace ke světovým stranám, např. východní pohled, jihozápadní pohled.

Pojistková skříň

Jsou v ní jištěny jednotlivé elektrické okruhy automatickými pojistkami.

Povolování staveb

Stavby, jejich změny a udržovací práce se mohou uskutečňovat jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení se vyžaduje, pokud zákon nebo prováděcí předpisy nestanoví jinak, při stavbách každého druhu bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Stavební povolení se vyžaduje u změn stávajících staveb. Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u drobných staveb a u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby.

Pozednice

Hranol ukončující obvodovou stěnu domu.

Pozemek

Každá zaměřená a do pozemkové knihy zapsaná plocha parcely je pozemek. Je-li z větší plochy s jediným pozemkovým číslem vykoupena část, bude označena jako parcela. Pozemek je přesně vymezená část zemského povrchu (tj. souše), popř. část území, která je předmětem určitých právních vztahů. Pozemek je podle občanského zákoníku nemovitostí. Pro jednotlivé druhy kultur se do katastru nemovitostí zapisují charakteristiky, blíže určující druh pozemku.

Projektant

Fyzická nebo právnická osoba, která je ve smluvním vztahu investorovi odpovědná za zpracování příslušných částí dokumentace. Tento je i označením profese, respektive fyzické osoby vyhovující kvalifikačním nárokům (např. autorizovaná osoba ve výstavbě).

Projektování

Obecné označení pro proces, v němž se navrhuje řešení určitého konkrétního projektu (ve smyslu záměru) v jednotlivých fázích jeho přípravy a realizace. Ve výstavbě chápeme projektování jako tvorbu dokumentace projektů.

Projektové podklady

Jakékoliv podklady potřebné pro zpracování dokumentace určitého projektu (informace o dodávkách, výrobcích, atd.).

Průvlak

Vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry nebo sloupy.

Předsazená fasáda

Před nosnou vnější stěnu předsazená fasáda jako obložení. Předsazená fasáda má pouze estetický účel a funkci ochrany před povětrnostními vlivy.

Přesah střechy

Část střechy, která přečnívá před obvodové stěny.

Převzetí stavby

Úřední potvrzení, že objekt nemá z hlediska stavebního zákona a stavební techniky žádné nedostatky a je připraven k užívání.

Přístřešek

Zastřešení místa vstupu do domu.

Půdní nadezdívka

Zvýšení obvodové stěny budovy nad strop nejvyššího podlaží pro lepší využití podkroví.

Pultová střecha

Má jednu střešní rovinu.

R

Rekuperace

Zpětné získávání odpadní energie, nejčastěji tepla.

Relativní vlhkost vzduchu

Vzduch obsahuje jen část nejvyšší možné vlhkosti. Relativní vlhkost vzduchu je poměr skutečné hmotnosti vodních par a nejvyšší možné hmotnosti vodních par. Nejčastěji se udává v %.

Rolety

Chrání před nežádoucími pohledy, příliš silným slunečním zářením a teplem, snižují ztráty tepla.

Roubený dům

Je zbudován celý ze dřeva, a to z vodorovně ležících nebo svisle stojících masivních dřevěných trámů, které jsou většinou spojeny na pero a drážku.

S

Sádrokartonové desky

Průmyslově vyrobené desky pro stropní a stěnové obklady, které se skládají ze sádrového jádra a po obou stranách pevně připojeného kartonu. Tloušťka desek je 10, 12,5, 15 a 18 mm.

Sálavé teplo

Působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, podlahovým vytápěním apod.

Sedlová střecha

Má dvě střešní roviny, které se stýkají v hřebeni.

Schodnice

Jsou bočním ohraničením schodištních stupňů.

Schody

Skládají se ze stupňů, schodnice a zábradlí.

Sítě inženýrské

Technický prvek (součást) infrastruktury, mající obvykle charakter liniové stavby.

Sítě technického vybavení

Jsou nadzemní nebo podzemní vedení včetně armatur, zařízení a konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé druhy technického vybavení.

Sklon střechy

Úhel mezi povrchem střechy a vodorovnou linií domu. Sklon střechy je často stanoven v územním plánu zastavění.

Sloupek

Podpěrný prvek krokve.

Sluneční kolektor

V jeho absorbéru je ohřívána teplonosná tekutina. Ohřátá tekutina proudí v uzavřeném okruhu do akumulátoru tepla, kde ohřívá vodu.

Sněžník, zachytač sněhu

V oblastech bohatých na sněhové srážky musí být mřížový zachytač sněhu umístěn na střechu budov, které přímo hraničí s veřejnými cestami.

Sokl

Část domu mezi povrchem terénu a přízemím. Sokl tvoří nejčastěji přechod mezi suterénem a přízemím.

Solární zařízení

Využívají energii slunečního záření pro ohřev užitkové vody a k výrobě elektrické energie.

Spára

Odstup mezi dvěma stavebními dílci, dlaždicemi, zdicími prvky, palubkami, apod.

Spodní voda

Voda obsažená v půdě. Výška hladiny spodní vody se mění v závislosti na ročním období a množství srážek.

Spoj na pero a drážku

Stavební prvky, jako jsou profilovaná prkna, stavební desky i zdicí prvky a dílce, mají na jedné straně drážku (úzký žlábek) a na druhé straně pero (vyčnívající a do drážky zapadající lišta).

Sprchová zástěna

Zabraňuje při sprchování rozstřikování vody do prostoru.

Srub

Je zbudován celý ze dřeva, a to z vodorovně ležících nebo svisle stojících masivních dřevěných trámů, které jsou většinou spojeny na pero a drážku.

Stanová střecha

Je v podstatě valbová střecha nad čtvercovým půdorysem, přičemž se všechny střešní plochy stýkají v jednom bodě ve vrcholu.

Statik

Odborník zodpovědný za to, že objekt a všechny jeho části jsou a budou stabilní. Statik dimenzuje všechny nosné konstrukce.

Stavební čára

Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme stavební čáru uzavřenou (rozhraní souvisle a úplně v celé své délce zastavěné) a s.č. otevřenou (rozhraní stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel stavebními mezerami). Podle závaznosti hovoříme o s.č. závazné (rozhraní musí zástavba dodržet v celém svém průběhu), tj. nesmí překročit, ale ani ustupovat.

Stavební čára (regulační čára)

Je stanovena v územním plánu a nesmí být překročena. Stavební čára se neshoduje s hranicí pozemku.

Stavební povolení

Stavební povolení je výsledkem procesu stavebního řízení. Ve stavebním povolení určí stavební úřad závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodne o námitkách účastníků stavebního řízení tak, aby byla zajištěná ochrana zájmů společnosti při výstavbě a užívání stavby, dodržení příslušných předpisů, norem a technických požadavků, především vyloučení nebo omezení negativních účinků stavby a jejího užívání na životní prostředí. Žádost o stavební povolení se předkládá tehdy, když jsou zpracovány všechny projekty včetně statických výpočtů, a po vyplnění příslušných formulářů.

Stavební pozemek

Pozemek určený k zastavění musí svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňovat realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání.

Stavební řízení

Stavební řízení je správní řízení, jehož výsledkem je stavební povolení nebo zamítnutí žádosti o stavební povolení. Řídí se ustanoveními zákona o správním řízení a odchylkami stanovenými stavebním zákonem. Stavební řízení vede stavební úřad. Účastníky stavebního řízení jsou stavebník, osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, a další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává.

Stavební úpravy

Stavební úprava je taková úprava stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, jak je tomu např. u přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního vybavení stavby nebo podstatné změny vzhledu stavby.

Stavebník

Osoba, která zamýšlí realizovat stavbu, je za ni veřejně odpovědná a má jí vzniknout vlastnické právo k výstavbou realizované stavbě.

Stropy

Rozdělují budovy na jednotlivá podlaží. Stropy jsou uloženy na vnějších stěnách nebo na nosných vnitřních stěnách.

Střední vaznice

Podélný nosník šikmé střechy na podepření krokví ve středu rozpětí.

Střecha

Horní ukončení domu, skládá se ze střešní nosné konstrukce a střešní krytiny. Rozlišuje se šikmá a plochá střecha.

Střešní izolace

Dobrá střešní izolace v zimě snižuje náklady na vytápění a v létě přispívá k vytvoření příjemného klimatu v budově.

Střešní krytina

Podle sklonu střechy jsou k zastřešení používány různé materiály. Čím mírnější sklon střecha má, tím musí být krytina vodotěsnější, aby byla dešťová voda bezpečně odvedena.

Střešní lať

Lať na vytvoření vzduchového prostoru mezi vlastní střešní konstrukcí a střešní krytinou.

Střešní okno

Okno umístěné v ploše střechy.

Střešní vikýř

Vznikne zabudováním svislých oken do šikmé střechy. Tak se vytvoří v prostoru pod střechou více místa a výhled je lepší než střešními okny.

Střešní žlab

Odvádí ze (šikmé) střechy odtékající dešťovou vodu. Svislým dešťovým svodem je napojen na kanalizaci. Střešní žlaby jsou zhotovovány z měděného, pozinkovaného plechu nebo z plastu.

Suterén

Podlaží, které se zcela nebo částečně nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).

Světlý rozměr

Vzdálenost mezi dvěma vzdálenými stavebními částmi měřená uvnitř.

Š

Štěrbinové větrání

Větrání, při němž je okno jen částečně otevřeno.

Štít

Svislá, nejčastěji trojúhelníková čelní stěna domu v oblasti podkroví u sedlových a valbových střech. Zakončení sedlové střechy v čele.

Štuk

Směs vápna (sádry) a jemného písku na vrchní omítky, která rychle tuhne. Známější než ornamentální výzdoba ze sádry (právě štukatérská sádra).

T

Tapety

Papír nebo jiný materiál, který se používá na pokrývání stěn.

Technická příprava území na výstavbu

Stavební pozemek, který má být zastavěn, musí obec na výstavbu technicky připravit: nutno vybudovat komunikace a položit vedení. Náklady na výstavbu hradí majitelé pozemků.

Technické zařízení budov

Společné označení pro technické vybavení budov. Hygienická zařízení, potrubí, armatury apod. pro vodovod, kanalizaci, plyn, elektroinstalace pro silnoproud i slaboproud, atd.

Tepelná ochrana budovy

Opatření, které snižuje výměnu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím.

Tepelné čerpadlo

Odebírá ze vzduchu, půdy nebo vody teplo a přeměňuje ho na jiný druh energie.

Tepelné ztráty

Ztráty tepla, které vznikají prostupem tepla z vyhřátých prostor stavebními konstrukcemi směrem ven.

Termostat

Aby byla energie k vytápění optimálně využita, montují se automatické regulátory teploty (termostaty).

Tlaková voda

Voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, např. suterény, podzemní garáže, atd., ležící v dosahu spodní vody.

Tmel

Látka, která slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.

Trámy

Nosné stavební prvky, které přebírají např. zatížení stropu. V některých případech se nazývají také průvlaky.

Tvar střechy

Se stanoví např. údajem o výšce střechy a úhlem jejího sklonu (např. u sedlových střech), vzácněji poloměrem opsané čtvrtkružnice (např. u mansardové střechy).

Tvary střech

Odpovídají využití budovy, často jsou vázány na charakter krajiny. Nejčastější tvary střech: plochá, polovalbová, sedlová, jednoboká valbová, mansardová, pultová, rovnostranná sedlová, stanová.

Ú

Úkos

Spojení dvou dřevěných nebo kovových částí pod 45° úhlem tak, že vytvoří 90° úhel.

Ústřední vytápění

Teplo pro celou budovu se vyrábí ve vytápěcím kotli, kde je k vytápění využíván plyn, elektřina, uhlí, dřevo nebo olej.

Územní plán

Dokument územního plánování, ve kterém se stanoví funkční vyžití všech ploch na celém území obce a základní prostorové uspořádání zástavby na těchto plochách.

Územní plán obce

Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší funkční využití ploch, jejich uspořádání a základní regulaci území obce s cílem zabezpečit soulad jednotlivých činností na území obce při současném maximálním možném omezení jejich negativního vlivu. Územní plán obce obsahuje textovou a grafickou část. V textové části jsou zejména popsány návrh urbanistické koncepce, návrh koncepce technické infrastruktury, limity využití území a vymezení ploch veřejně prospěšných staveb. Součástí textu musí být samostatná část, obsahující závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území.

Územní plánování

Činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace, věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek.

Územní rozhodnutí

V územním rozhodnutí stavební úřad vymezuje území na navrhovaný účel a určí podmínky, kterými se zabezpečují zájmy společnosti v území, hlavně soulad s cíli a záměry územního plánování, věcná a časová koordinace jednotlivých staveb a jiných opatření v území a především péče o životní prostředí. Současně rozhodne o námitkách účastníků řízení. V rozhodnutí o umístění stavby si stavební úřad může vyhradit předložení další dokumentace, respektive určit podmínky, které se mají zahrnout do stavebního povolení, které je výsledkem stavebního řízení.

Územní řízení

Územní řízení je specifickým druhem rozhodování správních orgánů, jehož výsledkem je autoritativní rozhodnutí, s konkrétním opatřením, jež se má v daném území uskutečnit, resp. o konkrétním využití pozemku k navrhovanému účelu.

Úžlabí

Místo, kde se setkávají šikmé plochy střech ve vnitřním úhlu.

U

Užitkové plochy

Prostory v domě, které nejsou využívány na bydlení, se nazývají užitkové plochy. Patří k nim sklepní prostory, neobývané podkroví, garáže, úložné prostory a balkony.

Uživatel

Konečný „zákazník“ v procesu výstavby. Osoba, která stavbu užívá (najímá nebo získává do vlastnictví), popřípadě je představitelem větší skupiny takových osob.

V

Valbová střecha

Má střešní plochy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy.

Vaznice

Vodorovné nosníky krovu, které přenášejí zatížení krokví.

Vaznice střední

Osazená mezi hřebenem střechy a pozednicí.

Vazný trám

Mohutný trám, který prochází celým rozpětím stavby. Je podepíraný vnitřní stěnou a uložený na obvodových stěnách. Do tohoto trámu jsou čepem zakotvené sloupky.

Věcná břemena stavby

Stavební úřady poskytují příslušné informace. Věcná břemena stavby jsou např. práva na průchod přes pozemek, nároky spojené se zásobováním elektrickým proudem nebo s rozvodem telekomunikací, atd.

Věcné břemeno

Omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného, a to tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.

Větrání s rekuperací

Je to systém větrání, ve kterém dochází k odebírání tepla z odváděného vzduchu a dále se předává přiváděnému čerstvému vzduchu.

Vícegenerační dům

Pokud žijí dvě nebo tři generace v jednom domě, ale v oddělených bytových jednotkách.

Vícerodinný dům

Dům, který má více než dvě bytové jednotky (bez nájemního bytu).

Vikýř

Střešní díl se zabudovanými okny vyčnívající ze střešní plochy.

Vlhkost vzduchu

Vzduch obsahuje zpravidla vlhkost ve formě vodní páry. Čím vyšší teplota, tím větší množství vlhkostí může vzduch pojmout.

Vnější tepelná izolace

Promyšlenou izolací vnějších stěn lze ušetřit náklady na topení. Z hlediska stavební techniky je vnější izolace lepší než vnitřní.

Vnitřní stěny

Stěny uvnitř budovy

Vodní pára

Voda v plynném skupenství, která je v proměnlivém množství obsažena ve vzduchu. Vodní pára má snahu se rovnoměrně rozptýlit a difundovat stavebními materiály.

Vodoinstalační armatury

Vodní ventily, sprcha a její hadice a též všechny klapky, ventily, uzavírací a škrtící ventily, šoupátka, atd.

Vodorovná izolace

Má chránit zdivo suterénních stěn před vzlínající vlhkostí.

Vodováha

Umožňuje zabudovat či zamontovat do svislé a vodorovné polohy jednotlivé stavební dílce, zařizovací předměty, obrazy, police, skříně.

Vodovodní řad

Součást vodovodní sítě, sloužící k dopravě vody a k hromadnému zásobování vodou. Podle funkce se člení na přiváděcí (propojuje zdroj s místy koncentrovaných odběrů), rozváděcí (dopravuje vodu do jednotlivých míst spotřebiště) a zásobovací (přivádí vodu z rozváděcího řadu k místům spotřeby, spotřební místa jsou na něj napojena bezprostředně).

Vrcholová vaznice

Nejvyšší podélný nosník sedlové střechy, na kterém se stýkají a spojují krokve.

Výkop

Zemina získaná vybagrováním při výkopových pracích na stavebních jámách a při výkopech pro potrubní vedení je následně odhrnuta do stran nebo odvezena.

Výpočet výměr

K sestavení výkazu prací (soupisu prací) a k zjištění nákladů projektant provede výpočet výměr.

Vyrovnávací hmota

Plastová hmota na vyrovnání potěrových nebo betonových ploch.

Výstavba

Prostorově ucelená nebo technicky samostatná, účelově určená část stavby. Pojmu objekt se užívá pro prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části, popřípadě pro celek s výstavbou související (objekt zařízení staveniště, objekt na sousedních pozemcích).

Výstavba podkroví

Pod šikmou střechou lze získat kvalitní obytný prostor. Plocha střešních nebo vikýřových oken má tvořit nejméně 1/3 půdorysné plochy místnosti.

Výstupní čára

Osa schodištního ramene.

Výška hlavní římsy

Výška hlavní římsy nad přilehlým terénem. Udává se většinou jako maximální přípustná, a to nejčastěji v relativních kótách. Měří se zpravidla ve středu průčelí každé jednotlivé budovy, výjimečně dlouhá průčelí budov lze pro potřeby stanovení výšky hl. římsy rozdělit na menší úseky.

Výška okapu

Vzdálenost mezi povrchem terénu a okapem.

Výška podlaží

Je svislá vzdálenost mezi horní hranou podlahy a horní hranou nad ní nebo pod ní ležící podlahy.

Výška stavby

Max. výška stavby, tj. součet výšky hlavní římsy a výšky střechy.

Výška střechy

Měří se vzhůru od hlavní římsy, je také rozdílem celkové výšky stavby a výšky hlavní římsy.

Vytápění horkým vzduchem

Vzduch slouží jako teplonosné médium. Ohřátý vzduch je pomocí ventilátorů vháněn do prostor, které se tak relativně rychle ohřejí.

Vytápění nočním proudem

Aby byl využit levný noční tarif pro odběr elektrického proudu, je výhodné použít akumulační kamna na noční proud.

Využití dešťové vody

Použitím dešťové vody na zavlažování zahrady nebo splachování WC lze ušetřit mnoho vody. Z tohoto důvodu je dešťová voda shromažďována do nádrže (cisterny).

Z

Zachytač sněhu

V oblastech bohatých na sněhové srážky musí být mřížový zachytač sněhu umístěn na střechu budov, které přímo hraničí s veřejnými cestami.

Záklop

Podlaha mezi dřevěnými trámy na vložení výplňového materiálu.

Zápachový uzávěr

Kanalizační trouba ve tvaru S, v níž stojí voda a která zabraňuje šíření pachu.

Zárubeň

Vnitřní obložení dveřního otvoru. Slouží k zavěšení dveří. Zárubeň je přímo upevňována do otvoru ve stěně.

Zastavěná plocha pozemku

Součet zastavěných ploch jednotlivých budov na pozemku.

Zemní práce

Všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu. Rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.

Zemní vlhkost

Před zahájením stavby musí znalec posoudit základovou půdu (geologický posudek půdy). Po postavení objektu již nelze zabránit nežádoucím účinkům tlakové nebo vzlínající vody.

Zimní zahrada

Může sloužit k různým účelům

Zvuková izolace

Má zabránit průniku zvuku do sousedních místností. U obvodových stěn se sleduje hodnota Rw.

Ž

Žádost o stavební povolení

Žádost stavebníka o povolení stavebního záměru. Vyplněný formulář se podává spolu se stavebními podklady u příslušného stavebního úřadu.