Projekční služby

Máte-li stavební pozemek, na kterém byste chtěli budovat vlastní bydlení, případně nemovitost, kterou byste chtěli zrekonstruovat tak, aby splňovala vaše požadavky životního standardu a osobního vkusu. V tomto případě jste ve správné sekci, ve které se dozvíte více o naší nabídce projekční činnosti. U projektové dokumentace je vždy důležitý její rozsah tak, aby odpovídal požadavkům platných právních předpisů. V mnoha případech zvolí stavebník levnějšího dodavatele projektové dokumentace. Ta však mnohdy není úplná a stavebníka následně čekají další neplánované výdaje k jejímu doplnění, aby svým rozsahem dostačovala potřebám orgánů státní správy, obsahovala dostatek informací pro ocenění a realizaci stavby. Naše projektové dokumentace odpovídají požadavkům platných právních předpisů, čímž je zajištěna jejich kompletnost a použitelnost.

Projektovou dokumentaci zhotovíme ke všem typům pozemních staveb, rekonstrukcím i revitalizacím, a to ve všech jejích stupních.

Věříme, že si u nás vyberete stupeň projektové dokumentace, který nejvíce odpovídá vašim potřebám.

Studie

Tato fáze projektové dokumentace vám zajistní návrh koncepčního a dispozičního řešení vaší stavby. Tento návrh je zpracován na základě vašich požadavků na životní standard, reflektuje vaše potřeby a osobní vkus. Jakkoliv se může zdát tato fáze jednoduchou, ve skutečnosti se jedná o odbornou činnost, při které se musí skloubit zejména požadavky zákazníka, funkčnost a proveditelnost stavby.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Tento stupeň projektové dokumentace má ze zákona danou formu vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je součástí řady dokladů, které předkládáte stavebnímu úřadu společně s žádostí o umístění stavby. Ze zkušeností můžeme říci, že ve většině případech stavební úřad samostatnou DUR nevyžaduje a usoudí, že může být spojena s projektovou dokumentací pro stavební povolení.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS), stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, stavební povolení má rozsah jednoznačně definovaný přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Pro stavebníka bude zajisté užitečná informace, že rozdíl mezi dokumentacemi DOS a DSP není. Ptáte se tedy, proč jsou tyto dva stupně? DOS se provádí ke stavbám pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají maximálně jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a jedno podkroví se zastavěnou plochou do 150 m2.

Projektová dokumentace provedení stavby (DPS)

Také projektová dokumentace provedení stavby má jasně definovaný rozsah přílohou č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vypracování tohoto stupně projektové dokumentace není vyžadováno stavební zákonem, avšak její vypracování může ve výjimečných případech nařídit stavební úřad. Obecně je pak DPS rozsáhlejší a řeší podrobné specifikace všech prvků, výrobků, materiálů a zejména prováděcích detailů. Z důvodu její velké podrobnosti je při samotné výstavbě velmi užitečná, jak pro výběr zhotovitele, tak pro jeho kontrolu.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Tento stupeň se zpracovává v případě, kdy během výstavby vzniknou změny oproti původní projektové dokumentaci nebo se zpracovává při absenci projektové dokumentace objektu (zejména u starších nemovitostí). Ve druhém uvedeném případě si zpravidla vyžádá potřebu DSPS rekonstrukce nemovitosti. Tuto projektovou dokumentaci si také může vyžádat stavební úřad, jelikož dle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen vlastnit a uschovávat kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího trvání. Rozsah této dokumentace je stanoven přílohou č. 3 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Projektová dokumentace bouracích prací

Projektová dokumentace bouracích prací je vyžadována pro stavební řízení o odstranění stavby. Řeší zejména bezpečnost práce, ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při demoličních pracích, jejich technologické postupy, atd. Její obsah je dán přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dílčí projektová dokumentace

Taktéž nabízíme vypracování jednotlivých částí projektové dokumentace ve výše uvedených stupních dle vašich požadavků.

Poskytneme vám níže uvedené části projektové dokumentace:

  • architektonicky stavební řešení
  • statické posouzení stavby
  • elektrotechniky
  • hromosvodu
  • zdravotechniky
  • vytápění
  • vzduchotechniky
  • požárně-bezpečnostní řešení stavby
  • průkaz energetické náročnosti budovy
  • geodetické zaměření stavby, polohopisné a výškopisné zaměření pozemku

Vizualizace

Nově vám nabízíme také zpracování 3D vizualizací exteriérových, ale také interiérových. Náš architekt vám vytvoří návrh dle vašich představ a stylu, který je vám blízký.