Inženýrská činnost

V rámci služeb, které poskytujeme od výběru vhodné nemovitosti až po vydání kolaudačního rozhodnutí, nesmíme opomenout zajištění inženýrských služeb, mezi které patří:

 • vyřízení územního souhlasu
 • vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • vyřízení kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby
 • vyřízení vyjmutí pozemku ze zemědelského půdního fondu
 • zajištění rozdělování a scelování pozemků
 • projednání záměru s dotčenými orgány a orgány státní správy

Inženýrská činnost je prováděna na základě plné moci, kterou nám stavebník udělí. Úkony v rámci této činnosti nabízí stavebníkovi značnou úsporu času a dále je ušetřen jednání s dotčenými orgány a orgány státní správy. Seznam dotčených orgánů a orgánů státní správy nelze jednotně vyjmenovat. Tento seznam se liší v závislosti na území, ve kterém se bude daný záměr realizovat.

Zde je výčet nejčastěji požadovaných vyjádření a souhlasů:

 • zjištění všech dotčených orgánů při stavebním řízení
 • zjištění tras inženýrských sítí, na které budou provedeny přípojky (elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod)
 • vyjádření k existenci ostatních sítí a zařízení
 • zjištění a dodržení podmínek územního plánu
 • zajištění územně-plánovací informace
 • souhlas správců inženýrských sítí s navrhovanými přípojkami a stavbou
 • vynětí plochy pro stavbu ze zemědělského půdního fondu
 • zajištění souhlasného koordinovaného stanoviska (hlavní architekt, odbory města)
 • souhlasné stanovisko odboru životního prostředí
 • souhlasné stanovisko příslušného povodí
 • souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu
 • Souhlasné stanovisko ostatních dotčených orgánů státní správy z hlediska       lesů, dráhy, CHKO, poddolování, památky, atd.
 • souhlas obce s umístěním stavby
 • souhlas obce se sjezdem na pozemek
 • veřejnoprávní smlouva s obcí
 • věcná břemena v souvislosti s přípojkami
 • vyjádření vlastníků sousedních parcel
 • souhlas Policie ČR s dopravním napojením na komunikaci