ČASTÉ DOTAZY

V TÉTO SEKCI ZVEŘEJŇUJEME VAŠE ČASTÉ DOTAZY, NA KTERÉ VKLÁDÁME JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI. NA DALŠÍ VAŠE DOTAZY VÁM RÁDI ODPOVÍME, STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT.

 

 

1 ) Kdy potřebuji na stavbu rodinného domu stavební povolení?

 Stavební povolení je třeba na stavbu rodinného domu se zastavěnou plochou větší než  150 m2. Před podáním žádosti o stavební povolení, nebo současně se žádostí o stavební povolení, je třeba požádat o vydání územního rozhodnutí. Rovněž na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy této stavby je třeba stavební povolení, v případě přístavby a nástavby i územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Pokud jsou prováděny stavební úpravy rodinného domu, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání,  jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejedná o kulturní památku, není třeba ohlášení stavebnímu úřadu.

 

 

2 ) Co je územní plán obce a regulativy územního plánu?

Územní plán obce určuje způsob využití  jednotlivých  ploch na území obce – např. plochy bydlení, výrobní, apod. Regulativy územního plánu určují konkrétní podmínky pro danou plochu – např. minimální výměru pozemku určeného pro výstavbu domu, zastavěnost pozemku, počet podlaží stavby a její max. výšku a další. Územní plán je vždy uložen  na obecním úřadu a u příslušného stavebního úřadu.

 

 

3 ) Co potřebuji k odstranění staré stavby pro uvolnění pozemku pro novou výstavbu?

Odstranění stavby se provádí na základě ohlášení stavebnímu úřadu – náležitosti ohlášení jsou uvedeny přímo v žádosti.

 

 

4 ) Jak mám vybrat dobrý stavební pozemek?

Mezi nejhlavnější kritéria při výběru pozemku patří zhodnocení:
lokality – v tomto ohledu je důležité pečlivě zvážit vzdálenost do zaměstnání, vzdálenost předškolního a školního zařízení, množství zájmových kroužků pro děti, dopravní obslužnost, poskytované služby v lokalitě (např. lékař, obchod, česká pošta). Dalším důležitým krokem je posouzení prašnosti a hlučnosti přilehlých komunikací, vzdálenost železniční trati a hlavních dopravních tahů. Dále pak vzdálenost vodních toků, přítomnost nočních podniků a zábavních center a v neposlední řadě posoudit, zda při užívání nemovitosti zajištěno dostatečné soukromí. Parametry pozemku – při posuzování se musí brát zřetel na velikost pozemku, na jeho tvar a orientaci, svažitost, možnost připojení inženýrských sití, geologické a hydrogeologické poměry pozemku a samozřejmě také cena pozemku, která se liší v závislosti na atraktivitu lokality a velikosti pozemku.

 

 

5 ) Je lepší katalogový projekt nebo idividuální projekt?

Obecně nelze říci, zda je lepší katalogový nebo individuální projektová dokumentace. Každému vyhovuje jiný typ stavby a má jiné požadavky na bydlení. Proto vám napíšeme alespoň pár výhod a nevýhod každého z nich na jejich základě se zajisté mnoho z vás rozhodnou.

katalogový projekt
výhody: nižší pořizovací cena; rychlé předání projektové dokumentace; možnost navštívení vzorových domů
nevýhody: dům není navržen tak, aby zapadl do daného prostředí stavby (lokality…); v nově vznikající zástavbě je možnost, že se váš dům bude vyskytovat také na pozemku sousedů; bývá velmi složité nalézt typový dům, u kterého by vám vyhovovala vnitřní dispozice a zároveň vyhovoval tvarovým řešením; katalogové projekty neřeší individuální stavební detaily; projektová dokumentace není vždy kompletní, chybí části, které jsou potřebné pro stavební řízení. Stavebník má následně další náklady s doplněním projektové dokumentace, které mohou výrazně zvýšit cenu typového projektu

individuální projekt
výhody: tvarové a dispoziční řešení domu je vytvářeno na míru dle vašich potřeb, požadavků a vkusu; většinou se vypracuje více variant, ze které vznikne konečná varianta, která vyhovuje ve všech požadavcích a ceně domu; dům je navržen tak, aby byl vhodný tvaru a rozměru pozemku a jeho orientaci ke světovým stranám; projektant, který vytváří individuální projekt je schopný flexibilně řešit různé stavební detaily také při realizaci stavby; projekt, který obdržíte je kompletní a můžete ho ihned použít pro stavební řízení
nevýhody: vyšší pořizovací cena, větší časová náročnost na vypracování projektové dokumentace

 

 

6 ) Kdy nepotřebuji stavební povolení ani ohlášení stavby?
1. Stavby nepodsklepené, které mají maximálně jedno nadzemní podlaží,výška objektu nepřesahuje 5 m a zastavěná plocha takového objektu je maximálně do 25 m2. Dále tyto stavby nesmí sloužit jako sklady hořlavých látek a plynů a také k ustájení zvířat. Dále takové stavba nesmí obsahovat pobytové místnosti, hygienická zařízení, ani vytápění.

2. Stavby zemědělské, nepodsklepené, s jedním nadzemním podlažím, výška obvjektu nepřesahuje 5 m a zastavěná plocha je maximálně do 70 m2.
S vyjímkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit ke skladování a zpracování hořlavých látek (například: seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin).

3. Nepodsklepené stavby pro plnění funkce lesa s výškou nepřesahující 5m a zastavěnou plochou maximálně do 70 m2.

4. Stavby pro chovatelství s jedním nadzemním podlažím do 5 m výšky a zastavěné plochy do 16 m2.

5. Zimní zahrady s maximálně jedním nadzemním podlažím, skleníky do 5 m výšky a 40 m2 zastavěné plochy.

6. Přístřešky s maximálně 1 nadzemním podlažím, které slouží veřejné dopravě a jiné veřejné přístřešky s výškou maximálně 4 m a zastavěnou plochou do 40 m2.

 

 

7 ) Kdy potřebuji ohlášení stavby?

1. Stavby pro bydlení a rekreaci s nejvýše 1 podzemním podlažím do hloubky max. 3 m a 2 nadzemními a podkrovím podlažími se zastavěnou plochou do 150 m2.

2.Podzemní stavby do 300 m zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem.

3. Stavby do 300 m zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení a haly do 1000 m zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let.

4. Stavby do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.

 

 

8 ) Co má obsahovat projektová dokumentace?

Obsah a rozsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace je stanovený přílohami vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Jednotlivé přílohy této vyhlášky jsou k dispozici v sekci ke stažení.

 

 

9 ) Za kolik postavím rodinný dům?

Přesnou cenu rodinného domu je každý schopen sdělit po vypracování cenové nabídky, ke které potřebujete projektovou dokumentaci a výkaz výměr. Obecně se však počítá, že při výstavbě domu svépomocí vás bude stát 1 m3 obestavěného prostoru cca 3 900,- Kč/m3, při stavbě s koordinací více dodavatelů pak na cca 4 200,- Kč/m3 a při stavbě na klíč cca 4 900,- Kč/m3. Nesmíme však zapomenou uvést, že tyto ceny nezahrnují pozemek, napojení domu na inženýrské sítě, skrývku a uložení ornice, individuální podmínky zakládání, zpevněné plochy a přístupové komunikace, zahradní úpravy a oplocení, zařízení staveniště, krb, nadstandardní stavební materiály a prvky dle požadavku stavebníka.

 

 

10 ) Kdy jsem jako stavebník povinen zajistit přítomnost koordinátora BOZP na stavbě?

Koordinátora BOZP na staveništi je povinen stavebník zajistit dle přílohy č. 5 k NV2 č. 592/2006.

1. práce ve výšce nad 10 m
2. práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců
3. práce s vysoce toxickými chemickými látkami
4. práce se zdroji ionizjícího záření
5. práce nad vodou nebo její těsné blízkosti
6. práce v ochranných pásmech energetických vedení
7. studnařské práce
8. práce ve výkopu o hlobce > než 5 m
9. práce potápěčské
10. práce ve zvýšeném tlaku vzduch
11. práce s výbušninami

Bude-li překročeno následující dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

1. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je nad 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den.
2. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu.